Lähteet

Hakovirta, M. & Rantalaiho, M. 2009. Perhepolitiikka ja jaettu vanhemmuus. Teoksessa Kääriäinen, A.; Hämäläinen, J. & Pölkki, P. (toim.) Ero, vanhemmuus ja tukeminen. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo projekti, 36-60.

Huttunen, J. 1997. Kasvattajana toimiminen. Teoksessa Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. Johdatus kasvatustieteeseen. Juva: WSOY. 45-62.

Huttunen, J. 2001. Isänä olemisen uudet suunnat. Juva: PS-kustannus

Isyyslaki 5.9. 1975/700

Juvakka, E. & Viljamaa, J. 2002. Miehen mittainen isä. Juva: WSOY

Kangaspunta, R. ; Kilkku, N.; Kaltiala-Heino, R. & Punamamäki, R-L. 2005. Lapsiperheiden psykososiaalinen tukeminen. Pirkanmaan mielenterveystyön hankkeen Peruspalvelutiimi- ja perheen hyvinvointineuvola –projektin loppuraportti 2002-2004. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 1/2005. Saatavissa: https://www.pshp.fi/download.aspx?ID=389&GUID=%7BF7A5862B-CABE-45A2-A80A-FE8F81E5F105%7D

Kekkonen, M. 2004. Vanhemmuutta etsimässä ja tukemassa. Lapsiperheiden peruspalvelujen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES Raportteja 281. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77109/R281-2004-VERKKO.pdf?sequence=1

Kiianmaa, N. 2012. Tasa-arvobarometri. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:23.Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110668/URN_ISBN_978-952-00-3370-5.pdf?sequence=1

Kyrönlampi-Kylmänen, T. 2010. Lapsen hyvä arki. Hämeenlinna: Karisto.

Lamb, M-E. 2010. The Role of the Father in Child Development. 5. painos. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Lammi-Taskula, J. & Bardy, M. 2009. Vanhemmuuden ilot ja murheet. Teoksessa Lammi-Taskula, J., Karvonen, S. & Ahlström, S. (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Matilainen, T. 2008. Lapsi elää rutiineista. Helppo ja hyvä arki. Jyväskylä: Gummerus.

Mesiäislehto-Soukka, H. 2005. Perheenlisäys isien kokemana –fenomenologinen tutkimus. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto. Saatavissa: https://herkules.oulu.fi/isbn9514277260/isbn9514277260.pdf

Mykkänen, J. 2010. Isäksi tulon tarinat, tunteet ja toimijuus. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22712/9789513938024.pdf?sequ

Määttä, K. & Uusiautti, S. 2012. Seven Rules on Having a Happy Marriage Along With Work. The family Journal: Counselingand Therapyfor Couplesand. Viitattu 19.9.2015 https://tfj.sagepub.com/content/20/3/267.full.pdf+html

Paajanen, P. 2006. Päivisin leivän-tuoja, iltaisin hoiva-isä: Alle 3-vuotiaiden esikoislasten isien näkemyksiä ja kokemuksia isyydestä. Perhebarometri 2006, Väestöntutkimuslaitoksen katsauksia E 24/2006.  Saatavissa: https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/10b72c8b1accf4f547bc452944413e22/1369295991/application/pdf/237276/Perhebarometri%202006.pdf

Peitsalo, P. 2015. Isänä työelämässä. Väestöliiton nettiluento. Katsottu 20.9.2015 https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-perheessa/luento:1813/

Pelkonen, Marjaana – Hakulinen, Tuovi 2002. Voimavaroja vahvistava malli perhehoitotyöhön. Hoitotiede 5. 202–212.

Rönkä, A.; Malinen, K. & Lämsä, T. 2009. Perhe-elämän paletti. Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa arjessa. Juva: PS-kustannus

Schmitt, F. 2003. Riittävän hyvä vanhemmuus. Teoksessa Sinkkonen, J. (toim.) Pesästä len-toon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajalle. Helsinki: WSOY, 298 - 326.

Sinkkonen, J. 2003. Lapsen varhainen isäsuhde. Teoksessa Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (toim.) Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Helsinki: WSOY, 261–265.

THL= Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL 2014a. Lastenneuvolakäsikirja. Perheen voimavarat. Viitattu 3.9.2015. https://www.thl.fi/fi_FI/web/lastenneuvola-fi/ohjeet/menetelmat/perhe/voimavarat

THL 2014b. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Viitattu 28.9.2015 https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen

THL 2015. Voimavaralähtöiset menetelmät. Viitattu 24.10.2015 https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/voimavaralahtoiset_menetelmat

Väestöliitto 2015. Vanhemmuus. Viitattu 24.8.2015 https://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/

Valokuvat ovat tekijän itsensä kuvaamia ja kuvat ovat tarkoitettu vain tätä opinnäytetyötä varten.